Alfred Milton and Thomas Milton

James Harris and his wife Katherine Harris

James Harris and his wife Mary Harris

Benjamin Harris and his wife Hannah Harris

James and his wife Agnes Harris

Thomas Allen and his wife Eliza Hitchman

Thomas James Allen

Richard Allen

Edwin Allen

Winifred Allen